Čo zahŕňa Akčný plán rozvoja okresu Stropkov?

Hospodársky rast a rozvoj na území Slovenskej republiky zvýraznil rozdiely medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Po dlhých desaťročiach diskusií o nevyhnutnosti odstraňovania regionálnych rozdielov vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Cieľom podpory je v prvom rade tvorba pracovných miest.

Okres Stropkov bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy a práve preto sa nedávno v priestoroch kultúrneho strediska uskutočnilo stretnutie v súvislosti s prípravou Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov, kde sa konala verejná prezentáciu spomínaného Akčného plánu za účasti spracovateľa Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov v zastúpení Ing.arch.Kataríny Smatanovej, M.A., PhD., STU Bratislava.

Dôvodom zaradenia okresu Stropkov medzi najmenej rozvinuté okresy bola skutočnosť, že okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá počas predchádzajúcich deviatich štvrťrokov presiahla 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Prvou z prioritných oblastí, ktorá bola na stretnutí rozoberaná, bol rozvoj regionálnej ekonomiky. (podpora veľkých podnikov v elektrotechnickom priemysle, rozvoj malých a stredných podnikov, pôdohospodárstvo a potravinárstvo, cestovný ruch). Pri veľkých podnikoch by mali byť aktivity zamerané na podporu rozvoja a stabilizáciu pracovnej sily veľkých podnikateľských subjektov v elektrotechnickom priemysle. Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na podporu zlepšenia technologického vybavenia, zvyšovania efektívnosti výroby a zlepšovania kokurencieschopnosti, dobudovanie/rozšírenie priestorov, vybavenia. V opatrení rozvoj malých a stredných podnikov a diverzifikácia činností sú aktivity zamerané na rozvoj malých podnikov v priemysle podporou budovania potrebnej infraštruktúry ako sú nájomné priestory a inkubátory a podporou zvyšovania konkurencieschopnosti zavádzaním inovatívnych postupov a technológií. Prírodné podmienky okresu spolu s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu ho predurčujú na zvyšovanie zamestnanosti a produkcie v pôdohospodárstve. Obmedzujúcim faktorom môže byť nevhodné nastavenie národnej pôdohospodárskej politiky, nedostatok financií z PRV v tomto programovom období a reálny začiatok vyhlasovania výziev v novom programovom období až na sklonku /po roku 2022. Aktivity tohto opatrenia sú do veľkej miery závislé na dotačných schémach MPRV SR a regionálnych investičných stimuloch MH SR do potravinárskeho priemyslu a sústredia sa najmä na : rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby (biofariem) nákupom strojných zariadení, rekonštrukcia a zakladanie nových ovocných sadov, rozširovanie živočíšnej výroby, vrátane chovu hydiny a rozširovania zázemia chovu hovädzieho dobytka, finalizácia produktov a výrobkov z mäsa a mlieka (mlieko, tvaroh, hrudka), chov koní spolu s poskytovaním hipoterapeutických služieb, čo je výhodné aj vzhľadom na prepojenie na cestovný ruch, podporu potravinárskeho priemyslu – spracovania domácich produktov (aj v súvislosti s cestovným ruchom). Nezabudlo sa ani na cestovný ruch, ktorý je pre rozvoj okresu taktiež dôležitým faktorom. Aktivity na podporu cestovného ruchu budú stáť na troch pilieroch: podpory koordinácie a manažmentu aktivít cestovného ruchu v rámci celého okresu, investície do spoločnej infraštruktúry a individuálne projektové aktivity v jednotlivých záujmových lokalitách a ich okolí – chránený areál Driečna, vodná nádrž Domaša a mesto Stropkov zamerané na skvalitnenie ponuky a služieb v cestovnom ruchu. Aktivity budú cielené na efektívnejšie využívanie pamiatkových a prírodných daností územia, tradícií a polohy pre rozvoj cestovného ruchu – Veľká Domaša, chránený areál Driečna, mesto Stropkov, drevené kostolíky v slovenskej časti Karpatského oblúka a vojenská história. Aktivity tohto opatrenia sa budú zameriavať najmä na: koordináciu a riadenie cestovného ruchu v okrese ako súčasť riadenia cestovného ruchu v regióne, dobudovanie a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry, revitalizáciu verejných priestranstiev v lokalite Veľká Domaša – stredisko Valkov, realizáciu cyklistickej cestičky v lokalite Veľká Domaša, strediská Dobrá – Valkov s prepojením na Stropkov (ako súčasť cyklistického koridoru Domaša – Dukla), rekonštrukciu vnútorných priestorov a inováciu expozície v Múzeu Tokajíckej tragédie v obci Tokajík, realizáciu náučného chodníka a oddychovej zóny cintorína z I. svetovej vojny v obci Veľkrop, podpora budovania a údržby turistických a cyklistických trás a bežkárskych stôp v lokalite Driečna vrátane doplnkovej turistickej vybavenosti, stavebné úpravy na Dedinskom múzeu v obci Vladiča, časť Driečna a Turistickom centre v časti Vyšná Vladiča, podpora rozširovania ubytovacích kapacít a ich vybavenosti a rozširovanie aktivít smerom k zabezpečeniu celoročnej prevádzky a aktivít na Domaši, v Stropkove (II. etapa rekonštrukcie turistickej ubytovne v areáli Pod vlekom) a v chránenom areáli Driečna, podpora zveľaďovania turisticky atraktívnych cieľov v centre mesta Stropkov – rekonštrukcia a následné sprístupnenie veže kostola turistom, realizácia archeologického prieskumu bývalého hradného areálu a následná komplexná obnova územia, podpora skvalitnenia stravovacích služieb a služieb pre vykonávanie športových aktivít, podpora kultúrnych propagačných akcií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.