Ako vyzerá bezpečnostná situácia v meste Stropkov?

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove nechýbala ani Správa o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za I.polrok 2019, ktorú spracoval a predložil náčelník mestskej polície JUDr.Marián Harmada. „Z celkového pohľadu za sledované obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo počas I. polroka 2019 zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície, resp. Policajného zboru SR.“ Prioritným cieľom Mestskej polície ako poriadkového útvaru v meste Stropkov bolo predovšetkým zaistenie verejného poriadku. V tomto kontexte uskutočňovala hlavne kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas rôznych či už športových, spoločenských, kultúrnych, cirkevných, politických a iných podujatí. Samotný výkon služby hliadok polície vychádzal vždy zo zodpovedajúcej analýzy bezpečnostnej situácii v meste. Z hľadiska klasifikácie činnosti MsP za sledované obdobie v zmysle zaistenia bezpečnosti v meste Stropkov bola patrične venovaná pozornosť ochrane životného prostredia, čistote v meste, či dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, detských zariadení a pod. V neposlednom rade taktiež dozerala na dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta vydaných na zabezpečenie verejného poriadku mesta. Výkon služby príslušníkov MsP bol riadený a organizovaný taktiež aj na základe aktuálnych požiadaviek, podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva ako aj samotných občanov mesta Stropkov. „Súčasný personálny stav Mestskej polície v Stropkove je 1 + 5. Z uvedeného dôvodu nie je možné zabezpečiť nepretržitý výkon služby. Ku koncu mesiaca marec 2019 nám odišiel do starobného dôchodku jeden z kolegov, kde ku 1.7.2019 bol na jeho miesto prijatý nový kolega, ktorý v polovici mesiaca september 2019 nastúpi na trojmesačný odborný kurz, ktorý je potrebný k jeho kvalifikácií mestského policajta. Vzhľadom k aktuálnym početným stavom, ale aj celkovej bezpečnostnej situácií, bol výkon služby plánovaný a realizovaný v dňoch a časových úsekoch tak, kedy bol predpoklad páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Tu je potrebné uvedomiť si, že požiadavky na zvýšený výkon služby či zvýšený počet kontrol v jednotlivých úsekoch a lokalitách môže byť realizovaný iba v súlade s fyzickými možnosťami MsP. Okrem príslušníkov Mestskej polície Stropkov máme na kamerovom systéme zamestnaných 2 pracovníkov, ktorí v rámci projektu chránenej dielne sú občania so zníženou pracovnou schopnosťou. Od 1.1.2018 v rámci projektu MV SR máme prijatých na obdobie 3 rokov 8 členov Miestnych občianskych poriadkových služieb prevažne z radov rómskych spoluobčanov. Títo členovia MOPS významnou mierou pomáhajú pri plnení úloh Mestskej polície, hlavne pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na vytipovaných priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a kontrole verejného poriadku v prevažnej miere v centrálnej časti mesta,“ doplnil náčelník. Hliadky mestskej polície v rámci výkonu služby úzko spolupracovali s príslušníkmi OO PZ Stropkov, či už sa jednalo o koordináciu výkonu služby alebo o vzájomnú spoluprácu. V prípade potreby boli operatívne vykonávané spoločné úkony s hliadkou OO PZ Stropkov či už pri narušovaní verejného poriadku hlavne neprispôsobivými občanmi v lokalitách Ul. Orgovánová, Za Jarkom a Pod Laščíkom (roztržky a bitky medzi rodinami počas krstín, svadieb, poberanie sociálnych dávok a pod.). Často hliadka mestskej polície kontrolovala a spolupracovala aj pri ukončení zatváracích hodinách v reštauračných zariadeniach. Táto vzájomná súčinnosť je efektívna najmä počas piatkov a sobôt v nočnej dobe, kedy sa mládež vo väčšom množstve zdržiava v reštauračných zariadeniach, resp. v uliciach mesta. „Na základe vyššie uvedených skutočností úroveň spolupráce hodnotím kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom informácie. Obdobne je to aj na úrovni náčelníka MsP a riaditeľa OO PZ.“ Aj toto zaznezlo na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove v rámci spomínanej správy.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.