Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov za rok 2018

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove sa predkladala aj správa o činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Stropkov za rok 2018. Správu spracovala aj predniesla hlavná kontrolórka Ing.Gabriela Maruščáková.

„Paragraf 18f ods.1 písm. e) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Vychádzajúc z tejto skutočnosti predkladám MsZ správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov za rok 2018.
V §18d zákona o obecnom zriadení je vymedzený rozsah kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra, pričom kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie:
–  kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom,
–  kontrola príjmov , výdavkov a finančných operácií obce,
–  kontrola vybavovania sťažností a petícií,
–  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
–  kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva,
–  kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
–  kontrola ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.
Finančná kontrola je súčasťou finančného riadenia samosprávy a hlavnou náplňou činnosti
hlavného kontrolóra. Činnosť hlavného kontrolóra sa riadi plánmi práce, ktoré schvaľuje MsZ.
Plán práce na 1.polrok 2018 bol schválený uznesením č.274 z 28.zasadnutia MsZ zo dňa
13.12.2017 a  plán práce na 2.polrok 2018 bol schválený uznesením č.327 z 33. zasadnutia MsZ zo dňa 27.6.2018.“
Činnosť hlavného kontrolóra môžeme rozdeliť do dvoch základných sekcií a to:
výkon samotnej kontrolnej činnosti a
výkon iných odborných činností.
Kontrolná činnosť:
Prehľad o vykonaných kontrolách v roku 2018.
–  uznesením č.290 z 29. zasadnutia MsZ zo dňa 21.2.2018, MsZ zobralo na vedomie
správu o výsledkoch kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu na MsÚ Stropkov za
rok 2016,
–  uznesením č.306 z 31. zasadnutia MsZ zo dňa 25.4.2018, MsZ zobralo na vedomie
správu o výsledkoch kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru na MsÚ Stropkov za rok 2016,
–  uznesením č. 348 z 35. zasadnutia MsZ zo dňa 26.9.2018, MsZ zobralo na vedomie
správu o výsledkoch kontroly plnenia rozpočtu mesta Stropkov k 30.6.2018,
–  uznesením č. 10 z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 12.12.2018, MsZ zobralo na vedomie
správu o výsledkoch kontroly zahraničných cestovných príkazov na MsÚ Stropkov za
rok 2017.
V štádiu rozpracovanosti sú 3 kontroly, o výsledku ktorých bude MsZ informované na
najbližších zasadnutiach.
Uznesením MsZ č. 34/2006 z 23.02.2006 bolo uložené:
b) hlavnej kontrolórke mesta predkladať na každom zasadnutí MsZ správu o kontrole
predaja majetku mesta.
Uvedené uznesenie bolo plnené na každom zasadnutí MsZ. Pri predkladaní a kontrole plnenia
uznesení bol každý predaj majetku kontrolovaný a predkladaný MsZ.
Výkon iných odborných činností:
Do tejto sekcie činnosti hlavného kontrolóra spadajú aktivity, ktoré boli vykonávané v roku
2018:
– účasť na zasadnutiach MsR a MsZ,
– predkladanie a kontrola plnenia uznesení na každé zasadnutie MsZ,
– predloženie správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017,
– vypracovávanie stanovísk k návrhom úpravy rozpočtu – boli vypracované 4
stanoviská k návrhom úpravy rozpočtu v roku 2018,
– vypracovanie stanoviska k návrhu na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej
banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu v priebehu rozpočtovaného roka,
– vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2017,
– vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2019,
–  vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.
V kompetencii hlavného kontrolóra je aj ďalšia činnosť a to centrálna evidencia ako aj
kontrola vybavovania sťažností a petícií.
V roku 2018 bola evidovaná jedna petícia občanov mesta Stropkov, ktorí nesúhlasili so zámenou pozemkov medzi mestom Stropkov a pánom Večurkovským. Uvedená petícia iba čiastočne spĺňala zákonom č.85/1990 Zb. v z.n.p. O poetičnom práve predpísané náležitosti, ale aj tak nebola odložená a bola spolu s vedením mesta riešená a bolo na ňu v predpísanej forme a čase odpovedané.
V roku 2018 bolo zaevidovaných 5 sťažností. Spolu s vedením mesta bolo zaujaté stanovisko k štyrom sťažnostiam a v predpísanej forme a čase boli sťažnosti riešené, jedna sťažnosť je v štádiu riešenia.

Ostatné aktivity v roku 2018:
„V roku 2018 som bola:
– členkou komisie pre zúčtovanie finančných vzťahov príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica v Stropkove,
– členkou komisie pre zúčtovanie finančných vzťahov m.p. Služba,
– členkou komisie pri otváraní ponúk VOS na predaj novovytvoreného pozemku – tzv roklina
– členkou pracovnej komisie pri stretnutí so zástupcami TJ Slávia,
– členkou komisie pri otváraní obálok výberového konania na miesto terénneho pracovníka,
– členkou komisie pri výberovom konaní na miesto terénneho pracovníka,
– členkou komisie pri otváraní obálok výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Hrnčiarska,
– členkou pracovnej komisie pri stretnutí s p. Novickým,
– členkou stretnutia s majiteľmi bytov na ul. S. Jurkoviča.
V roku 2018 nebola zo strany poslancov MsZ vznesená požiadavka na vykonanie kontroly,“ dodala v závere.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.